Regulamin serwisu

Artykuł 1. Definicje

  • Spółka

Masters Team Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą pod adresem ul. Bałtycka 55c, 40-788 Katowice zarejestrowaną pod numerem NIP 634 297 19 74 i numerem KRS 0000821900 w Krajowym Rejestrze Sądowym.

  • Regulamin

niniejszy dokument MrBrewer, masterbrewer.pl prowadzona przez Spółkę, na zasadach określonych w Regulaminie, platforma (system) do sprzedaży i zakupu receptur piwa, w domenie masterbrewer.pl

  • Rejestracja

procedura zakładania konta

  • Użytkownik

podmiot, który uzyskał dostęp do usług świadczonych przez Spółkę w ramach mastebrewer.pl, na zasadach określonych w Regulaminie

  • Sprzedający

Użytkownik podejmujący działania w zakresie sprzedaży receptur piwa na platformie MrBrewer

  • Kupujący

Użytkownik podejmujący działania w zakresie kupna zamieszczonych w serwisie MrBrewer receptur produkcji piwa.

  • Receptura

Zamieszczony na platformie MrBrewer przepis sporządzania piwa o określonych parametrach ze szczegółowym opisem wykonania

  • Transakcje

Procedura zawierania i wykonywania umów kupna-sprzedaży pomiędzy użytkownikami masterbrewer.pl z wykorzystaniem bramki płatniczej Przelewy24

  • Konto

Konto w MrBrewer to przestrzeń w systemie komputerowym, która udostępnia użytkownikowi Konta informacje i możliwości wykonywania operacji.

 

Artykuł 2. Warunki uczestnictwa w MrBrewer

 

2.1 Użytkownikami mogą być osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania. Jeżeli przepisy krajowe przewidują uzyskanie pełnoletności w innym wieku, w tym zakresie stosuje się przepisy krajowe.

2.2 Osoby fizyczne lub prawne dokonują rejestracji, wypełniając odpowiedni formularz, Spółka zastrzega sobie możliwość żądania dostarczenia jej dodatkowych dokumentów poświadczających tożsamość osób rejestrujących się w serwisie MrBrewer, które to dokumenty powinny być w języku polskim lub angielskim. Informację w zakresie dodatkowych dokumentów, które podmioty wskazane w zdaniu poprzednim zobowiązane będą przesłać, zawarte będą w wiadomości e-mail przesłanej przez Spółkę po wypełnieniu przez Użytkownika formularza rejestracyjnego.

2.3 W procesie wypełnienia formularza rejestracyjnego podmiot rejestrowany podaje wymagane dane, a po wypełnieniu formularza rejestracyjnego, w zależności od sposobu dokonywania Rejestracji i rodzaju podanych danych na podany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail zostanie wysłana wiadomość wskazująca sposób potwierdzenia Rejestracji oraz inne wymagane prawem informacje. Podmiot rejestrowany może dokonać potwierdzenia Rejestracji z wykorzystaniem dostępnych mechanizmów potwierdzenia Rejestracji.

Rejestracja nie jest równoznaczna z zawarciem umowy pomiędzy podmiotem rejestrowanym a Spółką

2.4 Użytkownik, jako płatnik zlecający transakcję płatniczą, potwierdza, że poprzez akceptację Regulaminu, upoważnia operatora usług płatniczych uczestniczącego w realizacji tej transakcji, do przekazywania danych płatnika towarzyszących takiej transakcji do Spółki. Zmiana kraju zamieszkania lub siedziby Użytkownika, waluty Transakcji albo języka na MrBrewer może wpłynąć na dostępność ofert, usług, funkcjonalności oraz opcje świadczonych usług.

2.5 Podczas Rejestracji jak i późniejszego korzystania z MrBrewer, Użytkownik zobowiązany jest podawać wymagane i prawdziwe dane oraz informacje oraz składać – o ile ma zastosowanie – oświadczenia zgodne z prawdą.

Zabrania się usuwania przez Użytkownika danych zawartych w ustawieniach Konta po dokonaniu przez niego Rejestracji. W celu usunięcia numeru telefonu, konieczne jest skontaktowanie się ze Spółką przy użyciu dostępnych kanałów kontaktu, o których mowa w Regulaminie.

2.6 Użytkownik uzyskuje dostęp do Konta w MrBrewer (logowanie) po podaniu: loginu oraz hasła. Korzystanie ze zautomatyzowanych rozwiązań, w szczególności oprogramowania wywołującego logowanie, następuje na ryzyko Użytkownika korzystającego z takiego oprogramowania.

2.7 Użytkownik może dokonać Rejestracji więcej niż jednego Konta, pod warunkiem, przyporządkowania do każdego z nich innego adresu e-mail. Użytkownik nie może wykorzystywać Kont do dokonywania czynności stanowiących naruszenie postanowień Regulaminu.

2.8 Użytkownikowi nie wolno korzystać z Kont innych Użytkowników oraz udostępniać Konta innym osobom. Użytkownik jest zobowiązany chronić dostęp do loginu i hasła do jego Konta w MrBrewer. Spółka nie odpowiada za skutki niezachowania należytej staranności Użytkownika w zakresie chronienia dostępu do loginu i hasła Użytkownika Konta w MrBrewer.

2.9 W sytuacji, gdy Konto lub działalność Użytkownika w ramach MrBrewer wymaga dodatkowej weryfikacji danych, o których mowa w art. 2.1. lub 2.2, lub w przypadku powzięcia przez Spółkę uzasadnionych obaw co do bezpieczeństwa Konta lub Transakcji, dotyczących w szczególności nieuprawnionego przejęcia Konta przez inną osobę, lub w przypadku naruszenia Regulaminu przez Użytkownika, Spółka może:

a. uzależnić korzystanie z MrBrewer od potwierdzenia przez Użytkownika odpowiednimi dokumentami jego wiarygodności, w tym tożsamości,

b. czasowo ograniczyć dostęp do poszczególnych usług świadczonych w ramach MrBrewer,

c. zawiesić na czas określony lub nieokreślony Konto Użytkownika,

d. zastosować mechanizmy lub narzędzia blokujące działanie botów lub innych narzędzi informatycznych lub programistycznych.

Po ustaniu wyżej wskazanych okoliczności, Spółka zniesie przedmiotowe ograniczenia zastosowane wobec Użytkownika.

2.10 Użytkownik powinien na bieżąco aktualizować dane w ustawieniach konta, w tym dane do kontaktu z Użytkownikiem. Użytkownik Konta powinien na bieżąco sprawdzać, czy nie otrzymał nowej korespondencji od MrBrewer

2.11 Zaleca się, aby użytkownik po zarejestrowaniu jego konta użytkownika w systemie masterbrewer.pl zapoznał się z samouczkiem i FAQ udostępnionymi w serwisie internetowym pod domeną masterbrewer.pl i korzystał z systemu masterbrewer.pl zgodnie z zamieszczonymi tam wskazówkami. Za ewentualne szkody lub utracone korzyści użytkowników lub osób trzecich wynikające z tego, że użytkownik nie zapoznał się z samouczkiem bądź nie zrozumiał jego treści, Spółka nie ponosi odpowiedzialności.

W przypadku, gdy użytkownik nie akceptuje postanowień niniejszego regulaminu powinien usunąć swoje konto z systemu masterbrewer.pl w ciągu 48 godzin od zarejestrowania go lub nie korzystać z tego konta.

W przypadku, gdy niniejszy regulamin lub treści na platformie masterbrewer.pl zawierają treści niezrozumiałe dla użytkownika, użytkownik może zwrócić się do Spółki na jej dane kontaktowe podane w serwisie internetowym drogą telefoniczną, emailem lub pismem drukowanym z zapytaniem o wyjaśnienie znaczenia takich treści. Brak wysłania takiego zapytania nie zwalnia użytkownika z obowiązku zapoznania się z niniejszym regulaminem systemu MrBrewer i korzystania z serwisu zgodnie tym regulaminem.

Artykuł 3. Oferty zakazane

Użytkownicy kont zobowiązują się do nieoferowania w systemie MrBrewer towarów lub usług, którymi obrót narusza obowiązujące przepisy prawa (z uwzględnieniem przepisów każdego obcego prawa, które może mieć zastosowanie w danym przypadku) lub uprawnienia osób trzecich (w szczególności prawa autorskie i inne prawa własności intelektualnej), jak również, których wystawienie może być uznane za naruszające dobre obyczaje. Użytkownik nie może sprzedawać towarów lub usług lub podejmować jakichkolwiek czynności związanych ze sprzedażą, jeżeli jest to niezgodne z mającymi zastosowanie, obowiązującymi przepisami prawa. Zabronione jest publikowanie i prezentowanie wszelkich treści, które naruszają powszechnie przyjęte normy etyczne, moralne lub obyczajowe, w szczególności nawołujące do lub propagujące nienawiść, przemoc lub jakiekolwiek formy dyskryminacji, w tym ze względu na narodowość, kolor skóry, przekonania, religię, światopogląd, propagujące systemy autorytarne i totalitarne, a także wszelkich treści pochwalających lub popierających tego rodzaju zachowania lub systemy.

Artykuł 4. Realizacja transakcji

4.1 Sprzedający zamieszcza recepturę piwa do publikacji w serwisie MrBrewer wypełniając formularz receptury dostępny w MrBrewer. Z momentem wprowadzenia informacji lub danych do treści Oferty, Spółka nabywa uprawnienie do korzystania z nich, w szczególności do posługiwania się nimi w dowolny sposób, w każdym czasie, według własnego uznania. Sprzedający upoważnia Spółkę do przetłumaczenia Oferty oraz jej elementów (w tym za pomocą oprogramowania służącego do automatycznego tłumaczenia tekstu) na inne języki, a także do jej wyświetlania w innych językach. Poprzez zamieszczenie informacji lub danych w treści Oferty Sprzedający oświadcza, że jest uprawniony do wprowadzenia ich do treści Oferty, a wykorzystanie ich w ramach masterbrewer.pl oraz przez Spółkę – w szczególności w sposób określony w zdaniach poprzedzających – nie narusza praw osób trzecich. Sprzedający ponosi odpowiedzialność z tytułu zgodności z prawdą oświadczenia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym.

Treść oferty powinna być rzetelna i kompletna oraz nie może wprowadzać w błąd innych Użytkowników. Treść Oferty powinna być zgodna z wymogami prawa, w szczególności zawierać informacje wynikające z obowiązujących przepisów dotyczących ochrony praw konsumentów i ponadto nie może sugerować wykorzystania przedmiotu oferty w sposób naruszający obowiązujące przepisy prawa. Opis Oferty nie może zawierać jakichkolwiek treści, które są niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za treści umieszczone przez siebie w Ofercie, w tym jest odpowiedzialny za wszelkie jej błędy lub nieścisłości.

Zamieszczając ofertę w serwisie ogłoszeń MrBrewer, Użytkownik oświadcza, że jest uprawniony oraz posiada możliwość zawarcia i wykonania umowy z Kupującym.

Wykonując czynności, o jakich mowa w niniejszym punkcie, Użytkownik zleca Spółce opublikowanie Oferty niezwłocznie po jej zaakceptowaniu. Nie określa się maksymalnej liczby ofert jednego Użytkownika.

4.2 Od momentu opublikowania Oferty, Sprzedający jest związany jej treścią. Użytkownik może w dowolnej chwili zmodyfikować treść oferty lub usunąć ją z listy ogłoszeń publikowanych w ramach MrBrewer.

Użytkownik z chwilą wprowadzenia do Oferty treści stanowiących przedmiot ochrony prawa autorskiego, w szczególności znaków, logotypów, wizerunku, opisu oraz zdjęć, zezwala Spółce na nieodpłatne, niewyłączne, nieograniczone czasowo i terytorialnie korzystanie z tych treści w następującym zakresie:

a. utrwalania i zwielokrotniania wszelkimi technikami, w tym także przez dokonywanie zapisu oraz kopii na wszelkiego rodzaju nośnikach papierowych, elektronicznych, magnetycznych bądź optycznych;

b. rozpowszechniania za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych (w tym internet i sieci GSM) w jakikolwiek sposób i przy użyciu jakiejkolwiek technologii, w szczególności poprzez rozpowszechnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do Treści w miejscu i czasie przez siebie wybranym oraz inne sposoby eksploatacji w sieciach telekomunikacyjnych bez względu na możliwe do zastosowania sposoby ograniczania dostępu; publiczne wyświetlenie oraz odtworzenie, w tym również poprzez mechanizmy automatycznego odtwarzania Treści na stronach internetowych;

c. publicznego wykonania, wystawiania, wyświetlania, odtwarzania oraz nadawania i reemisji;

d. użyczania i wprowadzania do obrotu.

Zgoda Użytkownika obejmuje także tworzenie opracowań treści przez Spółkę i korzystanie z tych opracowań w zakresie, w którym Spółka jest uprawniona do korzystania z treści oraz na udzielanie dalszych zgód w zakresie odpowiadającym udzielonej Spółce zgodzie.

Użytkownik wyraża zgodę na wykonywanie autorskich praw osobistych do treści przez Spółkę oraz oświadcza, że nie będzie wykonywał tych praw w stosunku do Spółki oraz podmiotów, którym Spółka udzieli dalszych zgód na korzystanie z treści.

Użytkownik gwarantuje, że jest uprawniony do złożenia powyższych oświadczeń i zgód objętych Regulaminem i wprowadzenia treści do Oferty oraz że treści i korzystanie z treści przez Spółkę zgodnie z Regulaminem nie narusza praw osób trzecich. Użytkownik zwolni Spółkę oraz podmioty, którym Spółka udzieli dalszych zgód na korzystanie z treści, z wszelkiej odpowiedzialności wynikającej ze zgodnego z Regulaminem korzystania z treści.

4.3 Sposób realizowania płatności z tytułu umów kupna receptur są realizowane za pośrednictwem bramki płatniczej Przelewy24 od Użytkownika kupującego recepturę z wykorzystaniem identyfikatora transakcji nadanego przez bramkę płatniczą Przelewy24 na rachunek bankowy Spółki, a następnie z rachunku bankowego Spółki na rachunek bankowy Sprzedającego.

4.4 Zawierając umowę kupna za pośrednictwem systemu MrBrewer, to jest według wzoru udostępnianego przez MrBrewer, Użytkownicy – sprzedający i kupujący akceptują metody płatności z tytułu umowy najmu: przelew, BLIK, płatność kartą. Tym samym Użytkownik sprzedający recepturę jak w zdaniu poprzednim akceptuje każdą z wskazanych w zdaniu poprzednim metod płatności, zaś Użytkownik kupujący recepturę akceptuje, że płatności z tytułu takiej umowy nie mogą odbywać się innymi metodami.

Koszt obsługi bramki płatniczej Przelewy24 w ramach płatności określonych w niniejszym punkcie w MrBrewer ponosi Spółka.

Artykuł 5. Egzekwowanie regulaminu i płatności

5.1 Spółka może weryfikować przestrzeganie Regulaminu przez Użytkowników. Weryfikacja może nastąpić w szczególności przez sprawdzenie, czy Użytkownicy stosują się do odpowiednich postanowień Regulaminu. Weryfikacja następuje w szczególności poprzez nawiązanie kontaktu z Użytkownikiem i utrwalenie jego przebiegu.

5.2 W przypadku, gdy działania Użytkownika naruszają postanowienia Regulaminu , Spółka może:

a. upomnieć Użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej,

b. udzielić Użytkownikowi ostrzeżenia za pośrednictwem poczty elektronicznej,

c. zawiesić konto Użytkownika czasowo bądź trwale.

Udzielenie Użytkownikowi upomnienia i ostrzeżenia nie skutkuje bezpośrednio zawieszeniem Konta Użytkownika lub ograniczeniem dostępu do poszczególnych usług świadczonych w ramach MrBrewer, stanowi jedynie informację, że w przypadku dalszego naruszania przez Użytkownika postanowień Regulaminu, Spółka może zawiesić Konto lub ograniczyć dostęp do poszczególnych usług w ramach MrBrewer.

W przypadku zawieszenia Konta, Użytkownik ma wgląd do Konta, ale nie są obsługiwane operacje płatnicze ani inne operacje mające miejsce w okresie zawieszenia Konta i nie są publikowane jego ogłoszenia w MrBrewer.

 

Artykuł 6. Opłaty i prowizje

6.1 Dla Użytkownika zarejestrowanego w serwisie MrBrewer , korzystanie z Konta MrBrewer i zamieszczanie receptur jest bezpłatne.

6.2 Użytkownik kupujący recepturę uiszcza opłatę za pośrednictwem bramki Przelewy24 na konto spółki, którego następnie przelewana jest ona na konto bankowe sprzedającego recepturę po zmiejszeniu o ustalony procent stanowiący opłatę na rzecz spółki .

 

Artykuł 7. Postanowienia końcowe i przejściowe

7.1 Dane osobowe podane przez Użytkowników w miejscach do tego przeznaczonych, Spółka przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z polityką prywatności serwisu masterbrewer.pl

7.2 Spółka jest uprawniona do zmiany Regulaminu w następujących przypadkach:

a. zmiany przepisów prawa mające bezpośredni wpływ na treść Regulaminu;

b. nałożenie określonych obowiązków przez organy państwa;

c. usprawnienie działania MrBrewer i obsługi Użytkowników;

d. poprawa ochrony prywatności Użytkowników;

e. zmiany w polityce prywatności;

f. zapobieganie nadużyciom;

g. względy bezpieczeństwa;

h. zmiany technologiczne i funkcjonalne;

i. zmiany w zakresie i formule świadczonych usług, w tym wprowadzanie nowych;

j. zmiany redakcyjne.

Zmiana ta staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Spółkę nie krótszym niż 30 dni od momentu powiadomienia Użytkowników o zmianach i udostępnienia im zmienionego Regulaminu, w szczególności poprzez wysłanie do Użytkowników wiadomości e-mail z informacją o zmianie.

W przypadku braku akceptacji zmiany Regulaminu Użytkownik może w każdym czasie wypowiedzieć umowę zawartą ze Spółką poprzez doręczenie do Spółki wypowiedzenia umowy.

7.3 Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Użytkownikiem a Spółką, której przedmiotem są usługi świadczone przez Spółkę w ramach MrBrewer na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie. Wszelkie spory pomiędzy Spółką i Użytkownikiem dotyczące MrBrewer, w tym związane z usługami świadczonymi przez Spółkę w ramach MrBrewer będą rozstrzygane przez polskie sądy powszechne właściwe według siedziby Spółki.